آسیب بدنی: واژه نامه و تعریف

یک آسیب بدنی است آسیب های داخلی (سابق: شکستن بازو) و یا خارجی (به عنوان مثال: یک زخم). قضات اعتراف کنم که صدمه شخصی نیز می تواند روانی (به عنوان مثال: عواقب ناشی از قتل و یا یک آدم ربایی). هنگامی که یک جراحت بدنی دارای یک تاریخ خاص و که آن رسیده است که واقعیت و یا به مناسبت آن خواهد بود واجد شرایط آسیب در محل کار. هر تولید مثل برنامه تکراری پخش کردن و یا فروش تمام و یا بخشی از محتوای مجوز از شرکت ممنوع است. اطلاعات منتشر شده در (خارج از فروم نظرات و دایرکتوری)