یک نماینده از تجارت سریع تر و در نتیجه موثر تر از دیگریک نماینده از تجارت سریع تر و در نتیجه موثر تر از دیگر