کنوانسیون رضایت برای ازدواج, حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‘) است که در سن ازدواج مرد و زن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت و یا مذهب حق ازدواج و به یک خانواده است. آنها باید حقوق برابر به ازدواج, هنگام ازدواج و در انحلال آن یادآوری بیشتر که در آن قطعنامه از ده-هفت دسامبر سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که برخی از آداب و رسوم باستانی قوانین و رسوم مربوط به ازدواج و خانواده بودند و مغایر با اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و افراطیت که تمام متحده از جمله کسانی است که یا فرض مسئولیت برای دولت از سرزمینهای غیر خود مختار و یا اعتماد سرزمین تا استقلال خود را باید تمام اقدامات مناسب را با توجه به لغو چنین آداب و رسوم باستانی قوانین و شیوه های از جمله حصول اطمینان از آزادی کامل در انتخاب از همسر با حذف به طور کامل از ازدواج و نامزدی از دختران جوان قبل از آنها از سن ازدواج, با, ایجاد, اگر قابل اجرا باشد, تحریم های مورد نیاز و با ایجاد یک سرویس از دولت مدنی و یا خدمات دیگر که ثبت ازدواج ها. علیرغم مفاد بند یک فوق حضور یکی از طرفین نمی خواهد نیاز است اگر مرجع صالح است شواهدی وجود دارد که شرایط استثنایی هستند و این حزب ابراز رضایت خود را قبل از یک مرجع صالح و در شیوه ای که ممکن است تجویز شده توسط قانون و خارج نیست.

الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد است. برای هر دولت تصویب یا الحاق به این کنوانسیون پس از واریز از هشتم سند تصويب يا الحاق به کنوانسیون باید به زور وارد کنید در روز پس از تاریخ سپرده توسط دولت چنین از آن سند تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت.

این میثاق بس به زور از تاریخ که در آن طول می کشد اثر فسخ آن را کاهش می دهد تعدادی از احزاب به کمتر از هشت

اطلاعیه انصراف را دریافت و مطابق با مفاد بند یک از ماده. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ارسال یک نسخه گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورهای عضو این سازمان و به غیر عضو مذکور در بند یک ماده