کمک هزینه ترجمه تخصیص تعریف تخصیص لغتتعریف و تخصیص در فرانسوی دیکشنری آنلاین

دستمزد مترادف دستمزد متضاد

اطلاعات در مورد تخصیص در دیکشنری آنلاین رایگان زبان انگلیسی و دایره المعارف.

اقدام به تخصیص به کسی: تخصیص یک سفر کمک هزینه واگذاری. مقدار اختصاص داده شده: پرداخت کمک هزینه به بیکاران در پایان