وکلای فرانسه آنلاین!


کمک هزینه برای یک مدعی. خدمات عمومی


به عنوان یک مدعی شما مجاز به کار قبل از یک دوره ببینید این شبیه ساز به منظور به دست آوردن یک تخمین دقیق تر است منابع گرفته شده را به حساب شما هستند و همچنین کسانی که فرد با آنها شما در زندگی به عنوان یک زن و شوهردر مورد تقلب و یا پنهان از بخشی از منابع خود را, شما می توانید از دست دادن نفع ادا.

پرداخت ادا آغاز می شود تنها پس از مقدمه ای از درخواست پناهندگی خود را با (در یک دوره حداکثر از بیست و یک روز پس از ثبت نام از درخواست پناهندگی خود را).

شما در حال اطلاع از امکانات امتناع و یا تعلیق از پرداخت به عنوان به زودی به عنوان تصمیم اعطای کمک.