پلیس-دادگاه — ترجمه روسی — فرانسوی نمونه



تروریسم یک پدیده جرم و جنایت که در برابر مبارزه شامل و همچنین خدمات تخصصی مرکزی مدیریت