وکیل پیرو چسب — برشا ایتالیا — ادآقای پیرو چسب وکیل ثبت شده است با کالج از اودینه و او درگیر است و عمدتا در آیین دادرسی کیفری و از é حوادث در محل کار از تصادفات جاده ای و روش های سازگار در و فراقضایی مربوط به آسیب به فرد در تمام نقاط مشاهده بازپرداخت را انجام دهید

وکیل پیرو کله دارای یک وکیل در اودینه در غم و اندوه, همچنین آدرس در برشا و بولونیا