وکیل نظامی, ترجمه, نظامی وکیل تعریف وکیل نظامی لغتتعریف حقوقی افسر فرانسوی دیکشنری آنلاین.

تلفظ نظامی وکیل تعریف وکیل, نظامی, ترجمه, نظامی, خدمات وکالت وکیل نظامی لغت نظامی وکیل چیست, تعریف یک نظامی وکیل. نظامی وکیل مترادف وکیل نظامی متضاد. اطلاعات نظامی وکیل در دیکشنری آنلاین رایگان زبان انگلیسی و دایره المعارف.

نظامی وکیل