وکلای فرانسه آنلاین!


وکیل در قانون خانواده


این قانون خانواده یک حرفه ای است حقوقی که - آموزش خود را به عنوان یک وکیل است که متخصص در مسائل مربوط بهآن است که سرمایه گذاری ماموریت های آن می تواند مفید باشد یا اجباری در طول جنگ بلکه در زندگی هر روز برای پیچیده است.

à:برای مالیات یا قوانین بین المللی وکیل است صالح با این وجود سهام این زمینه مهارت با وکیل بین المللی وکیل. وکیل خانواده مسئول مربوط به کودکان و این توصیه و کمک در موارد قضایی قبل از قاضی دادگاه خانواده است. خوب à: در معرض خطر نیز ممکن است مراجعه به یک وکیل در خانواده قبل از هر روش قبل از قضاوت از کودکان است وکیل ممکن است مشورت قبل از هر گونه اقدامات قبل از سرپرستی به منظور قرار دادن یک شخص تحت رژیم حفاظت:سرپرستی های و یا حفاظت از عدالت است.