وکیلقبول تمام اطلاعات را به درک عملکرد سیستم قضایی و می دانم که زمانی که به یک وکیل تماس بگیرید.

چرا به استفاده از یک وکیل

چگونه و در کجا به دنبال عدالت است.

شورای ملی از نوار به شما کمک خواهد کرد به درک

شورای ملی از میله یک موسسه عام المنفعه با شخصیت حقوقی تاسیس شده توسط قانون °- از سی و یکم دسامبر سال.

از سال این موسسه است که نشان دهنده همه وکلا در فرانسه

او با دریافت این قانون از نقش های خاص حاکم بر این سازمان از این حرفه است