وکلای فرانسه آنلاین!


نامه درخواست برای گذرنامه


گذرنامه های بیومتریک است که یک سند رسمیشهادتبه هویت یک فرد اجازه می دهد او را به سفر خارج از اتحادیه اروپا و یا مراحل را برای به دست آوردن ویزا برای مثال. در سال آن را هزینه پرداخت می شود تمبر مالیاتی (ماده کلی مالیات) و معتبر خواهد بود به مدت ده سال. به شما کمک کند پیشنهاد ما به شما این نمونه نامه برای درخواست برای دریافت اسناد و مدارک برای تهیه یک درخواست پاسپورت همچنین نگاه کنید به عنوان مثال ما برای به دست آوردن یک کارت هویت ملی و یا برای تصحیح خطادر. مدنی دولت است.