می توانید یک وکیل بود یک شریک یا سهامدار یک شرکت تجاری استوکیل ممکن است یک شریک یا سهامداران اقلیت از, های در انطباق با قوانین از تضاد منافع است