وکلای فرانسه آنلاین!


می توانید یک وکیل بود یک شریک یا سهامدار یک شرکت تجاری است


وکیل ممکن است یک شریک یا سهامداران اقلیت ازهای در انطباق با قوانین از تضاد منافع است.