منظور از وکلا: نهادی سایت قانون جامعه سنگال برای وکلا و افراددر سال دو هزار و هجده و نوزده ماه دسامبر داوران پس از تعمق در مطابق با قانون اعلام کرد پذیرفته نامزدها که نام دنبال نوار از سنگال از طریق آن سفارش دهنده حرفه ای از وکیل در سنگال به دفاع جمعی بهره از وکلا و شهروندان است. منظور این است که سازمان در یک نوار در قانون اساسی, شورای دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر. وکلای ثبت شده در نوار به عمل هر دو در مقابل گفت: البته قبل از همه دادگاه ها از قدرت که در حال حاضر کسانی که از بدن از وکلا در دادگاه تجدید نظر از سنگال.

ادامه مطلب