مسکن و از سرورها در مراکز داده در سوئیسمراکز داده که مالک واقع شده در لوزان ژنو و بازل