محاسبه هنجار از یک وکتور نرم افزار آنلاینابزار برای محاسبه هنجار بردار

شما می خواهید تحویل سفارشی توسعه است

عشق تمام یادداشت ها و نظرات مربوط به دریافت پاسخ ترک یک ایمیل (منتشر نشده). آن است که با تشکر از شما که بهترین ابزار برای هنجار از یک وکتور با تشکر از شما