وکلای فرانسه آنلاین!


محاسبه بدهی های خود را نسبت شبیه سازی بدهی با اعتباری بر خط


نسبت بدهی های مربوط به بسیاری از هزینه های یک خانوار نسبت به درآمد آن استبه منظور می دانم که شما به ما ارائه می دهیم این ماشین حساب که به شما دقیق خود را نسبت بدهی. این شاخص در نتیجه مربوط به سهم هزینه های خود را بیش از درآمد خود را. معمولا در فرانسه و بانکی سازمان ها توصیه می کنند که شما باید یک نسبت بدهی کمتر از یک سوم از درآمد به معروف سی و سه. نسبت بدهی نیز اجازه می دهد تا به دانستن ظرفیت بازپرداخت خود را در واقع برای هر بدهی های جدید شما را پیدا خواهد کرد آن را دشوار برای به دست آوردن پرداخت های ماهانه شما در حال ساخت به بیش از سی و سه بدهی. پرداخت ماهانه حداکثر قابل استرداد خواهد شد محاسبه می شود.