وکلای فرانسه آنلاین!


علاوه بر این: تعریف علاوه بر این


آن پیش فرض یک سیستم ارث که در آن بر خلافسیستم های حرفه قانونی با جانشینی که باز کرده مشورت نیست خود به خود هر گونه حق به وارث.