وکلای فرانسه آنلاین!


طلاق: تقسیم اموال و انحلال


انحلال ازدواج ملک در طلاقاست

به مجموعه ای از قوانین از تقسیم اموال و بدهی های این جامعه است