صفحه اصلی — وکیلاین مطالعه قادر به ارائه به مشتریان خود طیف گسترده ای از مهارت ها در حالی که حفظ یک بعد انسانی را قادر می سازد او را به باقی می ماند به مشتریان خود است

ما همچنین دفاع از مشتریان ما در تمام زمینه ها از قانون حقوق تجارت و حقوق جزای عمومی

مطالعه قرار می دهد در خدمت مشتریان خود تجربه بیست سال از دادرسی در امور کیفری و فرهنگ دفاع جنایی در پوشه که در آن ریسک بالا هم برای افراد و هم برای شرکت ها و موسسات آن را نشان دهنده