صفحه اصلی — نوار لوکزامبورگ و ازشورای ماموریت برای اطمینان از کمک های حقوقی برای افرادی که منابع مالی کافی برای دیدار با هزینه های خود را دفاع