سرمایه گذاری تسهیل نظارت و پشتیبانی — کرایهیک بخش به عنوان ابتکاری است که از بخش نیاز به یک پشتیبانی مناسب برای سیاست های تحقیق و توسعه است

کمک به دولت مرکزی و منطقه ای به طرح های بین المللی نهادی آتش دو جانبه همکاری ها و کمک های فنی و هماهنگی و مدیریت پروژه از طریق پیگیری مستمر کنترل و نظارت و برنامه ریزی فعالیت ها)

تهیه پیش نویس پروژه های کنترل کیفیت و کنترل و مدیریت جریان اطلاعات با گیرنده کشور و مدیریت روابط و تعاملات با سازه های درگیر در این فرآیند و همچنین با مشاوران قبل از الحاق که اقامت در کشورهای ذینفع از برنامه های برخی از فعالیت هایی است که متخصصان ما قادر به ارائه به مشتریان است