رهن دفتر اسناد رسمیوام مسکن باید ادامه با پیش نویس دفتر اسناد رسمی سند

صلاحیت ارضی آن به رسمیت شناخته شده است

دفتر اسناد رسمی تساوی نهایی سند فروش و ثبت معامله به فایل از رجیستری زمین.

وظیفه اطلاعات و مشاوره در دفتر اسناد رسمی نه آرامی باید گرفته شود

در اثر مسئولیت خود را ممکن است درگیر در صورت خطا از تهیه پیش نویس و یا از نقض وظیفه خود را از هیئت مدیره