وکلای فرانسه آنلاین!


دادگاه شهرداری - ترجمه انگلیسی


یک تبعیض آمیز و اهانت آمیز با توجه بهاین

که نویسنده بود و نه جزئی و نه محروم از ظرفیت قانونی تحت دادرسی مدنی است که مدرسه و یا اعضای آن هیات بودند حاضر به دادن رضایت به تبعیض درخواست از کارفرمایان وجود دارد و آن بود بنابراین هیچ دلیلی برای بی اعتنایی به اظهارات بازرس.