وکلای فرانسه آنلاین!


دادگاه داوری


در نهایت دادگاه مدعی قضاوت

برای این درخواست برای یک حساب کاربری. یک دادگاه تشکیل شده است توسط یک یا چند نفر. این افراد در حال قضات است قضات آگاه هستند از اختلاف بین دو نفرقضات گوش دادن به هر یک از مخالفان است.

سپس دادگاه به منظور تشخیص حق و راست است.

دو نفر می تواند به توافق برسند و قرارداد خود را که اختلاف نظر گرفته خواهد شد و تصمیم گرفت از جمله دادگاه.

گفته شده است که این دادگاه یک دادگاه داوری.

تصمیم تلفظ داوری پس از آن تبدیل به یک تعهد قراردادی بین دو مخالفان. هنگامی که دادگاه به دولت, دولت تضمین اجرای این تصمیم است.

تصمیم داوری یک نتیجه مستقیم از اجراي قرارداد.

این جایزه داوری است بنابراین لازم است به هر دو طرف به عنوان یک تعهد قرارداد. ایجاد و بهره برداری از یک داوری مطرح می شود تنها از قرارداد قبل از توافق بین مخالفان. برخی از جوامع از عدالت پیشنهاد به ارائه مخالفان یک دادگاه داوری. این شرکت ها عدالت در شرکت های تجاری است. دو معامله گران که با هم کار می کنند ممکن است موافق است که اختلافات خود را حل و فصل خواهد شد توسط یک دادگاه داوری. آنها توصیف با توافق مشترک چگونه تشکیل خواهد شد داوری.

یک زن و شوهر است که مریم با توجه به چنین دین نیز می تواند به توافق برسند که خود را در اختلافات بالقوه در آینده تصمیم گرفته خواهد شد با چنین اقتدار مذهبی.

دولت است دولت در دادگاه به قاضی اختلاف رنج می برد توسط یک شهروند که حق بوده است نه احترام. کسی که برنده طرح دعوی در دادگاه درخواست که تصمیم دادگاه به اعدام شد. دولت است که اجرای این تصمیم از دادگاه توسط نیروهای پلیس است.

دادگاه است که باعث می شود تصمیم گیری است که همیشه در دادگاه های ایالتی.

دادگاه ممکن است دادگاه دولت دیگر دولت است. یا دادگاه ممکن است یک داوری که می گویند تعریف شده توسط یک قرارداد بین مخالفان. دولت و سپس چک که قضاوت در تضاد نیست هر نقطه ای از آن قانون دولت است.

او گفت که او بسیار بی کفایت

اگر این مورد است, دولت از اجرای این حکم است. این یک سند از دولت که به پلیس اجازه می دهد تا دولت به اجرای این حکم است. دادگاه ممکن است حاضر به شنیدن یک مورد. یکی از دلایل آن بی کفایتی ممکن است که دادگاه دیگری تر خواهد بود واجد شرایط برای قضاوت در مورد اختلاف است. در فرانسه بازرگانان از حق درخواست تجدید نظر به یک دادگاه داوری برای حل و فصل اختلافات کسب و کار. دیگر اختلافات در حال حل و فصل توسط دولت دادگاه یا داوری دادگاه که به دولت داده شده یک امتیاز از انحصار است. یک وکیل لایحه چند دو صد یورو در ساعت است. یک قاضی از داوری به صورت حرفه ای هزینه اتهامات مشابه است. کار داور می تواند هزینه چند هزار یورو است. دادگاه وزارت امور خارجه بازیگران توسط دولت پرداخت می شود و در حال رایگان و یا ارزان قیمت برای طرفین دعوا. دولت عدالت را نتیجه می دهد توهم آشکار رایگان. رایگان یکی از ابزار های استفاده شده توسط یک دولت برای ایجاد انحصار خود در یک فعالیت اقتصادی است. این دسترسی رایگان به دادگاه از دولت مانع توسعه داوری دادگاه. قانون مدنی مناسب برای اختلافات است که حل و فصل با پرداخت خسارت و علاقه است. قانون کیفری می تواند منجر به زندان محکوم شد. این است دلیل که چرا داوری دادگاه تنها صالح در اختلافات مدنی. موری روتبارد استدلال می کند که ممکن است به در نظر گرفتن حقوق جزا و تنها در شرایط پرداخت غرامت به قربانی بنابراین صرفا از زاویه قانون مدنی.