خدمات شهری: یک ماموریت برای هر یک در خدمت همهاین موضوع لیست تمام اسناد و مدارک در دسترس برای مشاوره و دانلود در وب سایت از خدمات مدنی

به توزیع تکالیف دریافت نامزد از داوطلبان جوان دریافت اطلاعات در خدمات مدنی

دسترسی به تمام مطبوعات و مطبوعات کیت توزیع مدنی آژانس خدمات. سلام شما در حال وارد شده به حساب کاربری خود تنظیمات دریافت خبرنامه خود را می توان در»مشخصات من»صفحه. لطفا دریغ نکنید برای تکمیل و یا به روز رسانی (وضعیت محل سکونت و غیره) در این صفحه به طوری که ما می تواند به شما ارسال ارتباطات مناسب برای وضعیت شما