حمایت از مصرف کننده — انجمن بین المللی وکلا لوانت همکاراننقض حقوق مصرف کنندگان است که در عمل بسیار رایج است

اما آن را دشوار است برای حل این مشکلات بدون دخالت یک متخصص واجد شرایط به دلیل مستقل با استفاده از این مکانیزم که اغلب باعث می شود برخی از مشکلات

شرکت ما به دست آورده تجربه های گسترده ای در نمایندگی و حفاظت از مشتریان در مورد حمایت از مصرف کننده هر دو در مرحله تنظیم é که در این دوره از محاکمه