تماس با وکیل در فلورانس — لورنزوبرای هر گونه اطلاعات بیشتر و یا اگر شما مایل به ایجاد یک قرار ملاقات با یکی از اعضای دفتر کارکنان ما در اختیار شما هستند. قانون شرکت از واقع در فلورانس در منطقه دو منصوب کمپو دی در غم و اندوه مارکونی.

این شرکت در واقع یک بیست دقیقه بدون در نظر گرفتن ترافیک ایستاده است. در حال حاضر این شرکت یک پیاده روی دقیقه ای از ایستگاه قطار کمپو دی. لازم است برای عبور از دروازه در جهت ویاله و سپس بازگشت. توسط حمل و نقل عمومی از ایستگاه قطار سانتا ماریا رمان اتوبوس در جهت توقف.

سپس صعود به توقف

کابینه است و پس از آن قرار دارد کمی بیشتر تا خیابان