وکلای فرانسه آنلاین!


تعمیر و نگهداری کامپیوتر


نیاز به پاسخ و یا اطلاعات حقوقی مقاله - از قانون مدنی به عبارت دیگر پدر و مادر باید تعهد به خوراک, آموزش و حفظ کودکان خود راحمایت از کودکان خواهد شد با توجه و پرداخت خواهد شد بدون در نظر گرفتن زمینه را برای طلاق یا فسخ. میزان حمایت از کودک به ازای هر فرزند محاسبه شده است به عنوان یک نسبت درآمد خالص از حداقل معاش از یورو پدر و مادر بدهکار است. این نسبت متفاوت است با توجه به تعداد کل کودکان با حمایت پدر و مادر بدهکار (صرف نظر از اتحادیه که متولد می شوند) و دامنه حق سفر و اقامت را کاهش می دهد, کلاسیک, یا جایگزین بدون های خود به خودی از هزینه های. نامه درخواست برای توقف پرداخت نفقه به قاضی امور خانواده تماس با ما - حقوقی - شرایط استفاده - حریم خصوصی - چگونه به استفاده از خدمات ما - مدل های نامه.