بیمارستان توانبخشی کلینیک — بروکسلما یک بیمارستان به طور متوسط اقامت که پذیرای بیماران با تضمین تداوم مراقبت از خود در امن و با کیفیت و انسان به اندازه است

آن را در خدمات عمومی و همچنین افزایش آسایش و ایمنی ما بيماران بستری است

با نزدیک شدن به مردم و پزشکان محلی ما می تواند تسهیل در صورت لزوم و مورد نظر تعامل با شرکای مختلف در نهادی و بیمارستان و بهره مندی از حق بیمه ما شبکه