به ما بپیوندید — پرادواز فرودگاه, شما به راحتی می توانید به ما برسد با قطار بیان که برگ فرودگاه هر سی دقیقه و به ایستگاه رسید میلان, در حدود سی دقیقه از ایستگاه عبور از میدان در سمت چپ شما به خودتان پیدا کنید در ابتدای که در ° شما را پیدا خواهد کرد شرکت ما است. متناوبا شما می توانید یک تاکسی.

فرودگاه بهترین راه برای رسیدن ما به تاکسی است.

سوار طول می کشد حدود بیست دقیقه

از ایستگاه مرکزی میلان, شما می توانید ما برسد در ده دقیقه با شهری (خط سبز جهت»اببیتگرسو»که در آن- توقف:) و یا یک تاکسی