برنامه درسی — استخدام شرکت در ژنو — در موردیک شرکت در سال تاسیس این درسی است که یک شرکت شناخته شده در استخدام کارکنان واجد شرایط و مدیران فعال در زمینه بانکداری و سرمایه گذاری صنعت-فنی و اداری-تجاری صالح در ارائه ثابت و موقت