این پروژه از قانون کار — دولتدولت متعهد به اصلاحات به ارائه فضای بیشتری برای چانه زنی جمعی در قانون کار به منظور تقویت رقابت پذیری اقتصاد ما و افزایش اشتغال است

مبارزه با تقلب در ارسال: برای حفاظت از کارگران و سطح زمین بازی در رقابت اقتصادی