این تشریفات برای شروع کسب و کار خود را با سهولتبله نقاط تماس با واحد در حال حاضر در تمام استان تونس به روی عموم باز و پیمانکاران در تجاری و صنعتی و خدمات است

ما رفع ابهام از مراحل و تشریفات اداری برای ایجاد اصلاح یا فسخ کسب و کار شما

سپس من در تماس با یک توقف فروشگاه برای ثبت نام از شرکت من اگر فعالیت های من نیست موضوع به قبل از اعلام