ایتالیا: روش کدکه شنیدم چی غیر, مترجم

همه در, یک یک نرما دل’ قبلی

وقتی کسی که نمی داند, به نظر می رسد دادگاه ممکن است تعیین یک مترجم. هر مترجم باید قبل از ورزش وظایف خود باید سوگند قبل از قاضی که او باید انجام صادقانه وظایف آن است. زمانی که لازم است برای ادامه به بررسی اسناد و مدارک است که, نوشته شده در, قاضی می تواند تعیین یک مترجم که سوگند سوگند مطابق با ماده قبل