ایتالیایی — انگلیسی ترجمه و نمونهاز: ترجمه ماشینی پیشنهاد ترجمه بهتر کیفیت: اولین کسی باشید که برای رای دادن بزرگترین حافظه ترجمه در جهان است. این ایجاد شده است برای جمع آوری حافظه های ترجمه از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و هماهنگ با وب سایت های چند زبانه در مناطق خاص.

بزرگترین حافظه ترجمه در جهان است. این ایجاد شده است برای جمع آوری حافظه های ترجمه از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و هماهنگ با وب سایت های چند زبانه در مناطق خاص