وکلای فرانسه آنلاین!


امور زمین زمین


از پایه های مالیاتی بر روی زمین ساخته شده است

زمین ساخته شده است نه به طور کلی سهم منحصر به فرد هزینه برای حذف زباله های خانگی و دیگر مالیات مستقیم به درخواست یک گواهی نامه از پرداخت مالیات به سهم زمین ساخته شده خواص و هزینه برای حذف زباله های خانگی منظور تنظیم میزان و روش انتقال برای کار تکمیل شده و یا تجهیزات استیجاری توسط مدیریت کاداستر حکم هیچ است از بیست و ششمین روز از ماه ژانویه سال تثبیت نرخ هزینه ها به صورت موقت اشغال دامنه های عمومی از دولت رفع مقیاس هزینه برای اشغال موقت از دامنه های عمومی از دولت.