استخدام وکیلوظایف: هشدار شرکت در مورد خطرات که او اجرا می شود به مطالعه سوابق مختلف برای ایجاد قراردادهای موضوع نظر در مسائل حقوقی به دفاع از این شرکت در مورد دادگاه با پشتیبانی از خارج از قانون است.

دانش خوبی از قانون.

قوی مهارت های مدیریتی پتانسیل قوی در بازاریابی و مدیریت منابع انسانی کنترل خوب دادخواهی مربیان آموزش خصوصی در قانون و به خصوص قانون است

کارکنان مدیریت تهیه و مدیریت قراردادهای پردازش برنامه های کاربردی و کار و نظم و انضباط را ترک و غیبت قانون کار قانون مدنی, حقوقی, پیش نویس و مذاکره