اخلاق — وکلابر خلاف ساده تجار»حقوق»وکلا برگزار می شود به پایبندی به اخلاق خواستار است

اصول اساسی حاکم بر این حرفه هستند و استقلال و تمامیت و عزت و حرفه ای و محرمانه است

در صورت تخلف از قوانین اخلاقی وکیل منوط به تحریم های انضباطی که ممکن است طیف وسیعی از هشدار به بان کی مون (موقت و یا قطعی) از ورزش حرفه ای است