اخبار اقتصادی از کنگو درقیمت برخی از محصولات شده اند تجدید نظر به سمت بالا با توجه به شاخص قیمت موسسه ملی آمار

آقای مشخص است که این پاکت برای پرداخت از این عوامل است

آقای میشل اقتصاددان و کشاورزی از بلژیک ملیت مدرس در دانشگاه لیژ (بلژیک) به گفت که او متقاعد شده بود که کشاورزی همچنان کلید توسعه اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو در مصاحبه ای که به تازگی در آفریقا رایگان.

با توجه به