آنچه واضح است. جهت خدماتآن است که مالیات قابل پرداخت توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ورزش مستقل فعالیت حرفه ای و به سود

اجرایی خدمات مالیاتی از کالدونیای جدید است که متشکل از ده خدمات است که مسئول برای ایجاد و کنترل بسیاری از مالیات در نیروی در کالدونیای جدید است

شما را پیدا خواهد کرد در این فضا یک توضیح در طرح مالیات موفق توسط مقامات مالیاتی از کالدونیای جدید در این قسمت از سایت اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مالیاتی کالدونین