آمار فروش کتاب در فرانسهبه دلیل یک مشکل مستقل از ما خواهد شد به روز رسانی, فروش هفته سی و شش (سه در) خواهد بود فوق العاده معطوف به دوشنبه ده-هفت